Næringsparken

Vårt mål er å legge til rette for kompletterende virksomheter, slik at vi bedre får utnyttet synergiene.

Forholdene for dagens virksomheter, Rosenberg WorleyParsons, GMC og RelyOn Nutec, skal forbedres slik at området også gjøres attraktivt for andre aktører – i sum en fremtidsrettet næringsklynge. For å realisere næringsparken, må det frigjøres kapital for å løfte prosjektet. Denne kan realiseres gjennom byutvikling i områdene som er uaktuelle for industri.

De neste 120 år

Rosenberg har levd med omstillinger i 122 år, og har evnet å fornye seg når nye behov har oppstått. Og nye omstillinger vil komme. I tillegg har området nå fått 90 nye dekar (gjennom tunnelmasse fra Ryfast-utbyggingen), som kan gi plass til nye virksomheter og arbeidsplasser.

I dag bruker Rosenberg kun deler av det gamle næringsområdet, og det finnes store områder som ikke er i bruk. Foruten økt areal, har området også fått en direkte tilgang til E39.

Fremtidsrettet

En byutvikling av det gamle Beddingen-området handler om et langsiktig naboskap med næringsvirksomheten i omliggende områder. Ny byutvikling skal ikke på noen måte begrense mulighetene i næringsparken. Tvert imot – det skal sikres gode rammer for Rosenberg og annen sjørettet næring her, i dag og i overskuelig framtid.

For vi har først og fremst fokus på næringsvirksomheten, og mener at byutviklingen skal støtte opp omkring denne. Derfor må byutviklingen utformes slik at det ikke oppstår konflikter mellom beboere i nytt område og næringsvirksomheten.

Landskapsbuffer

Støybufferen vil effektivt avskjære støyen fra verftet. Støybufferen er utformet som nye haller og kontorbygg mellom verftsområdet og fremtidige boliger. Disse er et tilskudd til dagens produksjonsforhold, og forbedrer både arbeidsforhold og mulighetene for arbeidstyper som skal skjermes for været. Støybufferen vil bli utformet som et landskap; et stort grønt tak som kan være et tilskudd til de grønne mellomrommene rundt bebyggelsen.

Landskapsbufferen kan på sikt også romme næringsbebyggelse. Den vil ligge vendt mot byutviklingsområdet, som vil bestå av kontorbygg, boligene på Solsiden, samt en lang kaipromenade. Samtidig ligger det en mulighet for direkte kopling til verftsiden, ned gjennom landskapsbufferen.

Støy

Verftsdrift og båtservice lager til tider støy som potensielt kan være veldig sjenerende.

Selv om Rosenbergs kjernevirksomhet er i ferd med å flyttes vestover i området, i retning av større kaidybder, er støysmitte en utfordring vi ikke undervurderer. Det er derfor utviklet en lydfangende buffersone, gjennomtestet for lyd, som vil håndtere støyen fra verftet.

Støykart fra SINUS AS, rådgivende ingeniør innen støy og akustikk.

Hva skjer på Buøy Næringspark?

Fyll inn skjemaet om du ønsker å bli informert underveis i prosjektutviklingen.